Centrální Smíchov / Central Smichov Prague

FA ČVUT / 2014-2015 / U 15127 / atelier Novotný, Koňata, Tesař, Zmek / ATSS/ 7.semestr

The Czech Technical University/ Faculty fo architecture/ studio Novotný, Koňata, Tesař, Zmek / studio of the Complex of buildings/ 7th semestr

Co – Authors: Ondřej Hart, Emílie Jarošová

English translation is below the czech text.

Projekt se snaží podpořit Smíchovské centrum jako lineární městský prvek. Zaceluje rozdělený blok a vrací mu
jeho někdejší obytnou funkci. Jako memento minulého dopravního zásahu a zároveň nutnost současné dopravní
koncepce zachovává cestu, která v podobě tunelu prochází pod námi navrženou kolejí. Ta je s ním jako dům – ulice
propojená půdorysnou stopou a zároveň pomocí prosklení a átrií sloužících jako vertikální komunikace a místo
setkávání.

Centrální Smíchov formoval od začátku 19. století průmysl, který tu soupeřil s bytovou zástavbou. Fungování oblasti
s úpadkem průmyslu v této a odsunem obyvatel do sídlišť stalo problematickým a navzdory citelnosti problému ho
nevyřešily ani četné urbanistické plány a koncepce. Nové centrum Smíchova se nepodařilo funkčně vytvořit ani
projektem Zlatého Anděla a nákupního centra Nový Smíchov. V našem projektu si představujeme centrum Smíchova
díky jeho linearitě a morfologické semknutosti jako lineární, tvořené Štefánikovou ulicí, z níž vytváříme pěší zónu.
Její protiváhu vidíme v náplavce, kterou děláme průchodnou od Kampy až k železničnímu mostu. Svým charakterem
doplňuje náplavku na protějším břehu Vltavy. V užším kontextu se náš projekt pokouší zacelit rozdělený blok, což
předpokládá demolici Komerční banky od Karla Pragera a také za ní stojících bytových domů od Zbyška Stýbla. Ne
snad proto, že bychom jim upírali jejich hodnotu a svědectví o časech minulých, ale proto, že ve své koncepci počítali
s jinou, nerealizovanou podobou Smíchova. Ostatní fugující budovy ponecháváme.

Budovu koleje silně definují komunikace. Jednak je to ulice V Botanice, která je nyní částečně uzavřená do tunelu,
dále je to průchod pro pěší vnitroblokem podél tunelu a konečně chodba s átrii, která tvoří páteř celé koleje.
Naším záměrem bylo vizuální propojení prostoru tunelu s vnitroblokem a zamezení prostupu hluku z tunelu. Tunel
nevnímáme jako degradující prvek, nýbrž jako prvek, který vytváří specifiknou atmosféru místa jak pro peší tak pro
projíždějící řidiče.
Vychazime z teze dům – ulice, avšak obracíme jej částečně naruby. Nejvnitřnější část koleje, átria, jsou vlastně
ulicí. Osvětlují společné prostory jednotlivých buněk, které tak mají okna „do ulice“. Koncept studentského bydlení
obsahuje několik typů bytů. Od části směrované k Diezehoferovym sadů k části exponované do Štefánikovy
ulice graduje charakter bydlení od komunich pokojů se společným zázemím, přes byty se zázemím vlastním,
k mezonetovým bytům otočeným do navržené pěší zóny. Kolej také podoporuje setkávání studentů na různých
úrovních – v rámci buňky, v rámci patra, v rámci atria, ale i v rámci celé koleje na dvoře, na chodbě, či v menze.
Prostor vnitrobliku přimykáme k navrženým funkcím a zároveň využíváme klidový prostor vnitrobloku pro komunitní
zahradu a školku přístupné z veřejného průchodu po severní straně. tunelu.
U objektů bytových domů vycházíme z předpokladu, že jednotlivé domy by realizovali různí investoři. Každý z nich se
tak od ostatních liší a nabízí jiné bydlení.
Náš blok doplňují i občanské funkce, a to obchoní parter, klub, menza a sportoviště na střeše koleje.

ENGLISH

The Project is trying to support the center of the district Smichov as a linear city element. It completes the divided block and gives back his residential function. It remains the road as a memento of the past traffic intervention and as an neccessity of the transportation concept. The road goes through the dorms as a tunnel. The road / way / street is connected with the tunnel and the massing of the building by keeping the footprint of the road and the dorms are connected with the street by atriums. The atriums are the vertically communications and the meeting place for the dorms.

The Central Smichov have formed since the 19th century by the industry, which competed with the residential development. The function of the neighbourhood with the tranfer of the inhabitants started to be a problem. it was not solved even by the urban strategies and conceptions. Even the Project from Jean Nouvel of the Zlaty Andel and the supermarket Novy Smichov did not create the new centre of Smichov.

We imagine the Center of Smichov as a linear due to the linearity and morphological closeness of it. The Center is Stefanikova Street, from which we create a pedestrian zone with the Street car accessibility. We assume the Smichov Waterfront as a counterweight for the Linear Center – Stefanikova. The Waterfront is designed as passable from Kampa to the railway bridge. It completes the Waterfront on the oposite site of the River Vltava with its character.Our project wants to complete the divided block in narrower context. That assumes the demolition of the Commerce bank from the architect Karl Prager and the buildings from the architect Zbysek Styblo behind the bank.
It is not about denying the value or witness of that buildings, but it is about the time, when the buildings would be situated in different form of Smichov. The other buildings remain.

The building is defined by the roads. It is the Street V Botanice, which is now partialy closed by tunnel, the passage for the pedestriand alonf the tunnel and the corridor with the atriums, which creates the spine for the dorms. The tunnel is not a degrading feature for us, but it brings specific atmosphere of the place for both – pedestrians and the drivers.
We start from the proposition house – street, but turn it inside out partially.

The most inner part of the dorms – atriums- are actually the street. It brings light to the common spaces of the apartments, which have their windows to “the street”. The concept of the student’s community living has some types of the apartments. From the part exposed to the Diezenhofer’s park to the part exposed to the Stefanikova Street, the character of the living units graduates from the community rooms with common facilities, through the units with their own facilities, to the duplex apartments with windows exposed to the pedestrian zone.

The dorms support meeting students on various levels – in the unit, on the floor, in the atrium or in the cantine. The courtyard space is adjacent to the functions of the block and we also create quiet inner space for community garden and kindergarden accessible from the passage along the North side of the tunnel.
We assume that the residential building would be developed by various developers. That is the reason that each of them differs from each other in types of units and appereance. Our city block is completed by other functions as a retail groundfloor, student’s club, cantine and the sportfields on the dorm’s roof.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s