Carl Andre Museum in New York

KANSAS STATE UNIVERSITY / SPRING SEMESTER 2015 / Professor Gary Coates / 3rd Year Studio / 8th Semestr

Kansas State University / Jarní semestr 2015 / Profesor Gary Coates / ateliér 3. roku studia / 8. semestr

CARL ANDRE MUSEUM / Muzeum Carla Andreho

English translation is below the czech text.

Zadáním bylo vytvořit muzeum pro jednoho umělce ze čtvrti SoHo v Manhattanu v New Yorku. Zvolila jsem si minimalistického umělce Carla Andreho.

Muzeum bylo vytvářeno pro konkrétně zvolená umělecká díla. Carl André je minimalistický umělec, jehož díla jsou utvářena dle prostoru, kde jsou vystavovány, tedy umělecké kusy jsou pevně vázané k místnosti, galerii, exteriéru. Tento proces jsem ve svém návrhu invertovala.

Urbanistický koncept návrhu je založený na doplnění městské struktury čtvrti SoHo, respektování uliční linie, podpoření anomálie v ortogonální síti ulic, které vytváří Houstonská ulice a výškové navázání na okolní zástavbu. Historicky se zadaná parcela nachází na okraji dříve industriální, poté umělecké čtvrti Soho, tedy pozici domu a jeho funkci vnímám jako vstupní portál do této části města, kde se ztrácí pravidla Manhattanského gridu a nastává anarchie ulic vytvořená původní zástavbou. Na místě navrhuji otevřený veřejný prostor, náměstí, které reaguje na zvýšenou koncentraci lidí v tomto místě díky přítomnosti stanice metra a jeho vstupů. Zároveň v tomto místě Houston Street cítím potřebu volného prostoru pro nadechnutí a zastavení a zároveň místo pro site specific díla Carla Andreho.

Koncept domu zakládám na principu putování prostorem, které je metaforou putováním dílem a životem Carla Andrého. Celý dům je navržen na systému ramp, které vytvářejí různé úrovně s prostory pro jednotlivá díla umělce, kde návštěvník zažívá jeho umění.

Fasáda je tvořena průsvitnými panely, které vytvářejí přes den dojem pevné hmoty . V noci se na fasádě projeví interiér domu a tedy sám interiér utváří fasádu, jelikož vnitřek budovy vypovídá o budově samotné.

Carl André definoval své dílo třemi atributy, které ve svém díle taktéž uplatňuji.

ATEISTICKÉ

je bez transcendetní formy, spirituální či intelektuální kvality

MATERIALISTICKÉ

je vyrobeno ze svého vlastního materiálu bez domnělého práva

KOMUNISTICKÉ

forma je rovnoprávně přístupná všem

fyzická zkušenost je důležitá, člověk může po dílech chodit, dotýkat se jich

socha je definovaná místem

ENGLISH:

The Project requires us to investigate the spatial and constructional potential in an urban situation. We were required to design a museum for single artist located on Houston Street, on the edge of the SoHo neighbourhood, in New York City. I have chosen the artist Carl Andre.

Museum was designed for specifically chosen artpieces of carl Andre. Carl Andre is a minimalist. His artpieces are defined by the room, they are in. The arpieces are strictly connected or literally tied to the room, gallery, exterior. I inverted this proces in my design.

Urban concept of the design is based on filling the urban structure of the SoHo District, keeping the street line, supporting the irregularity in the Grid, which is created by the Houston Street, and relating to the height of the surrouding buildings. The site is historically located at the edge of the former industrial, later artistic district named SoHo (South of Houston Street). That is the reason I am thinking of this site as the man entrance to this part of the City, where the Manhattan’s grid is blurring and the original web of the streets rules the city. I am designing open public space – plaza on that spot. This plaza reacts on the hugher concentration of people on this place, because of the entrances to the Subway station Bowery. Simultaneously with that I am feeling the need of free breathing, calming down and a place for site specific pieces of Carl Ande.

Concept of the building is based on the princip of the continuing journey, which is a metaphore of the journey through the life and work of Carl Andre. The whole building is based on the system of the ramps. which creates various levels with spaces- each for one artpiece.

Facade is made of translucent glass panels, which creates the impress of the solid massing. During the night the interior is takes shape on the facade, so the interior , which is the most importatnt part of the building, creates the facade.

Carl Andre defined his artwork by the three atributes, which I am using in my design.

“My work is atheistic, materialistic and communistic.” Carl Andre

ATHEISTIC
WITHOUT TRANSCENDENT FORM,
SPIRITUAL OR INTELECTUAL QUALITY

MATERIALISTIC
MADE OUT OF ITS OWN MATERIALS
WITHOUT PRETENSION

COMMUNISTIC
FORM IS EQUALLY ACCESIBLE TO ALL
PHYSICAL EXPERIENCE OF ART IS IMPORTANT
YOU CAN WALK ON THE ART PIECES

SCULPTURE IS DEFINED BY THE ROOM
CONCEPT OF THE BUILDING IS TO CREATE A JOURNEY TROUGH THE SPACE, BE ABLE TO EXPERIENCE THE ART AND THE SPACE THEY CREATE SEPARATELY

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s