River Axis, Manhattan, Kansas / Říční osa, Manhattan, Kansas

MANHATTAN KANSAS:CHOICES FOR THE FUTURE I PLAN 749 I Professor Jason Brody I Spring Semestr 2015

MANHATTAN KANSAS: BUDOUCÍ MOŽNOSTI i PLAN 749 i Profesor Jason Brody I Jarní semestr 2015

Metropolitan Planning and Design

CoAuthors: Jay Chenault, Timothy Esparanza, Klara Filaunova

English translation is below czech text

Výchozí situace

“Manhattan, Kansas roste. Některé předpovědi očekávají růst města (centrum až po přilehlé okolí) až o 50% populace v následujících 20 letech, o více než 80,000 obyvatel. Rozvoj Manhattanu je podepřen pokračujícím růstem Kansas State University, znatelným růstem veřejných a soukromých investic těžící z blízkosti university, relativní stability ve vojenském zařízení ve Fort Riley poblíž. Takový růst by reprezentoval pokračujícíc a pomalu zrychlujícítrvalý růst, který Manhattan drží od 2. světové války, kdy město obývalo pouze 15,000 obyvatel. ( Současná populace tvoří 50,000 obyvatel)” Jason Brody, PLAN 749, Finální projekt

Koncepce vize

Propojení: Možnosti rekreace pro obyvatele vzrostou zlepšením přístupu k parku u jezera Tuttle Creek State Park. Řeka se stává součástí regionálního trasportního sytému.
Ecologické břehy: Horní a dolní proud Manhattanu zahrnuje více přírodní stav říčních břehů.
Lineární park: Rozšíření a zlepšení přístupu k venkovní rekraci. Říční břehx jsou využívány primárně jako veřejný prostor k pohybu.
Urbánní břehy: Protipovodňový val je rozšířen, aby zahrnul poloostrov jižního centra města. Tento okraj valu vytváří více urbánní hranu, kam dobíhá zástavba obytných domů smíšené funkce. Současné využití valu je veřejný prostor a komunikace.

Zdejší představení husté zástavby obohatí aktivity v centru města a Aggieville (ulice plná barů a hospod) při udržení typické atmosféry této části města.

Osa: Primární ulice jdoucí směrem S-J jsou prodlouženy to ¨lužní zóny řeky Kansas river. Ulice dodržují metodiku tvorby ulice Complete Streets, která se taktéž uplatňuje i na současné stav. Metodika Complete Streets je princip utváření ulice vhodné pro pobyt člověka. Toto pomáhá transportnímu systému v Manhattanu v přípravě na populační růst.

Podél těchto primárních ulic je zástavba smíšené funkce s vyšší hustotou bydlení mezi. Jak čtvrť dále pokračuje na Jih, zástavba přechází v převážně rodinné domy. Toto naplní potřeby a předpovědi pro realitní trh.

Hospodaření s dešťovou vodou: Životně důležitou částí návrhu těchto nových os je nakládání s dešťovou vodou využitím ekologické urbánní strategie. V současné době má Manhattan nefunkční retenční systém. V závisloti na dalším růstu města budou muset být adoptována nová řešení. Dodatečně, použitím udržitelných metod filtrace dešťové vody dojde k zlepšení  celkového zdraví říčního systému.

Zachování gridu: Exitující urbánní síť ulic (mřížka) je převzata pro integraci zástavby v lužní zóně do městské zástavby. Mřížka je přerušena říční cestou na protipovodňovém valu a potokem Wildcat Creek protínajícím se skrz, což vytváří hierarchii zástavby v rámci čtvrti.

Rekreační břehy: Nevyužitý protor přímo přiléhající k řece navrhujeme pro rekreační využití ve formě hřišť a parků. Tento program zaznamená nejmenší škody v případě povodní.

Prérie Konza: Manhattan je integrovaný a přímo navazuje na prérii Konza na Jih od města. Celé město dostane nový rozměr pro obyvatele, zaměřující se na rekreaci a přímý přístup k přírodě.

ENGLISH:

Background
“Manhattan, Kansas is growing. By some forecasts the urban area (the city of Manhattan and itsimmediate surroundings) is expected to increase its population by more than 50% over the nexttwenty years, to more than 80,000 people. Manhattan’s development is projected to be underpinned by continued growth in Kansas State University, a significant increase in public and private research businesses capitalizing on proximity to the University, and relative stability(amidst some uncertainty) in the military’s facilities at Fort Riley nearby. Such growth would represent a continuation and slight acceleration of the sustained growth Manhattan has enjoyed since World War II, when the city had fewer than 15,000 people. Manhattan continues to be a city on the move.” Jason Brody, PLAN 749, Final Project

Vision Concept

Connection: Recreation opportunities for residents are increased by improving access to Tuttle Creek State Park. The river becomes part of the regional transportation system.
Ecological Banks: Up and Down-stream of Manhattan the development maintains a more natural river-bank condition.
Linear Park: Expanded and improved access to outdoor recreation.
The river banks are used as public space and circulation.
Urban Banks: The levee is expanded to include the penninsula South of Downtown. This levee edge creates a more urban edge when dense mixed-use developments are built up to the levee. The actual top of the levee is used as public space and circulation.
Introducing dense development here enhances activites Downtown and in Aggieville; while still allowing for a unique district atmosphere.

Axis: Primary streets running North-South are extended into the flood plane. These streets utilize Complete Streets methodology, which is also applied to the existing portions. This improves Manhattan’s transportation system in preparation for population growth.
Rainwater Management: utilizing ecological urbanism strategies to deal with rainwater is a vital part of the design of these new axes. Manhattan has a dysfunctional rainwater system currently and in order to accomodate population growth alternative strategies will have to be employed. Additionally, using sustainable methods to filter this rainwater will improve the overall health of the river system.

Along these primary streets are mixed-use developments with higher density housing in-between. As the district continues South development becomes primarily single-family homes. This accomodates current needs and future predictions for the housing market.

Keeping the Grid: The existing grid pattern is adopted in order to integrate to the flood plane development into the urban fabric. the grid is broken by the Levee Path and Wildcat Creek cutting through, which creates a hierarchy of development within the district.
Recreational Banks: The un-usable space directly adjacent to the river can be used as recreational sports fields and parks. This program allows for occasional flooding with minimal damge.

Konza Prairie: Manhattan is integrated with the Konza Prairie. The entire city becomes more desirable for people interested in recreation and access to nature.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s